ประกันอัคคีภัย(FIRE)

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง สำหรับ อัคคีภัย บ้านที่อยู่อาศัย (คอนกรีตล้วน)

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง สำหรับ อัคคีภัย บ้านที่อยู่อาศัย (ครึ่งตึกครึ่งไม้)

บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกัันภัยจำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท สินทรัพย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท QBE ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมือง ประกันภัย จำกัด (มหาชน)