ศูนย์สอบบัตรนายหน้า(คปภ.)

กำหนดการรับสมัครสอบ
นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

สถานที่สอบ

     ส่วนกลาง

          สนง.คปภ.ถ.รัชดาภิเษก (ตรงข้ามศาลอาญา) แผนที่

          สนง.คปภ.เขต 1(วิภาวดี) แผนที่

     ส่วนภูมิภาค

          สนง.คปภ. ภาค 1 เชียงใหม่  แผนที่

          สนง.คปภ.ภาค 3 นครสวรรค์ แผนที่

          สนง.คปภ.ภาค 4 อุดรธานี แผนที่

          สนง.คปภ.ภาค 6 นครราชสีมา แผนที่

          สนง.คปภ.ภาค 10 นครปฐม แผนที่

          สนง.คปภ.ภาค 12 สงขลา แผนที่

หมายเหตุ
1) ผู้สมัครสอบต้องติดต่อเพื่อลงทะเบียนรับ user/password ณ สถานที่สมัครสอบล่วงหน้าก่อนสอบประมาณ 10 นาที
2) เมื่อกำหนดเวลาสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ
3) แต่งกายสุภาพ
4) ต้องนำหลักฐานการชำระเงินและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบ
5) สนง.คปภ. มีที่จอดรถจำกัดไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าสอบได้ จึงขออภัยมา ณ ที่นี่

การชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 
• กรุณายืนยันการสำรองที่นั่งโดยชำระค่าเนียมสมัครสอบรายละ 200 บาท ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ภายในวันเดียวกับที่สมัครสอบ มิฉะนั้นสิทธิการสำรองที่นั่งของท่านจะถูกยกเลิกในวันถัดไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่น 
• ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง (200 บาท)
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น (ตามประกาศนายทะเบียน เรื่อง การสมัครสอบ การจัดสอบ การประกาศผลสอบ และระเบียบการสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน และนายหน้าประกันภัย ฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2551)

การขอรับใบอนุญาต 
เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบด้วย
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หรือรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมไฟล์รูปภาพขนาด 2 cm x 2.5 cm (300×300 DPI) สกุลไฟล์เป็น (.JPG)
4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 300 บาท