แบบผ่อนชำระ (เงินสด) ดอกเบี้ย 0%

การชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัย แบบผ่อนชำระ (เงินสด)  ดอกเบี้ย 0%

หลักเกณฑ์การผ่อน

 กรมธรรม์ประเภท 1 : สามารถเลือกผ่อนได้ 2-6 งวด

 กรมธรรม์ประเภทอื่นๆ : สามารถเลือกผ่อนได้ 2-3 งวด

การชำระเงิน

 งวดแรก ชำระทันที 35%  ณ วันแจ้งงาน ( + ค่าธรรมเนียมการผ่อน 2%จากยอดเต็ม )

 งวดถัดไป ชำระไม่เกินวันที่คุ้มครอง คำนวณจาก ยอดเต็ม-งวดแรก35%  เหลือเท่าไร  ให้หารด้วยจำนวนงวดที่เหลือ จะได้ยอดชำระงวดต่อๆไป

ตัวอย่างเช่น

เบี้ยเต็มจำนวน 15,000 บาท  ผ่อนชำระ 3 งวด

งวดแรก คือ 15,000*35%=5250   แล้วบวกค่าธรรมเนียมการผ่อน2% คือ 15,000*2%=300  รวมงวดแรกชำระ 5250+300=5550 บาท

งวดที่สองและสาม คือ ยอดเต็ม 15,000-5250=9750  แล้วนำ 9750 มาหารด้วยจำนวนงวดที่เหลือ  ในที่นี้คือ 9750/2=4875 บาท สำหรับงวดที่2,3

เอกสารประกอบการผ่อนชำระแบบเงินสด

 ใบคำขอสินเชื่อ    

 ใบสัญญาสินเชื่อ  

ใบคำขอยกเลิกกรมธรรม์  

 สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย

กรณีที่เป็นนิติบุคคล/หจก.ต้องใช้หนังสือรับรองบริษัทและบัตรประชาชน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรณีชำระล่าช้า

 หากผิดนัด/ชำระล่าช้าจากวันที่ที่กำหนด แต่ไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน การเรียกเก็บค่าปรับกรณีล่าช้าจำนวน 200 บาท/ครั้ง/งวด

 หากผิดนัด/ชำระล่าช้าจากวันที่ที่กำหนด เกิน 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน การยกเลิก/ถอนกรมธรรม์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การคืนผลประโยชน์

 บริษัทจะจ่ายคืนผลประโยชน์ หลังจากที่บริษัทได้รับค่าเบี้ยประกันภัย งวดสุดท้ายครบถ้วนแล้ว โดยผลประโยชน์จะถูกหักลงจากผลประโยชน์มาตรฐาน ที่สมาชิกได้รับ 1% ต่อ 1 งวดการผ่อนชำระ เช่น ผ่อน 3 งวด ผลประโยชน์ลดลง 3%