คู่มือเตรียมสอบนายหน้า

ดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบได้ที่นี่

๏ 1.ข้อสอบวิชาหลักการประกันวินาศภัย
https://drive.google.com/file/d/0B7oZreVqBX8YYVVzQW4tNnVpWDg/view?usp=sharing
๏ 2. ข้อสอบวิชาการประกันอัคคีภัยและการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
2.1 วิชาการประกันอัคคีภัย
2.2 วิชาการประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย
2.3 วิชาการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
https://drive.google.com/file/d/0B7oZreVqBX8Yd2F3YXNscUFpdDA/view?usp=sharing
๏ 3. ข้อสอบวิชาการประกันภัยรถยนต์
3.1 วิชาการประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
3.2 วิชาการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
https://drive.google.com/file/d/0B7oZreVqBX8YRFNnMk9OSkIzODQ/view?usp=sharing
๏ 4. ข้อสอบวิชาการประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง
https://drive.google.com/file/d/0B7oZreVqBX8YTno4Q3pJelBkRVE/view?usp=sharing
๏ 5.ข้อสอบวิชาการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
5.1 วิชาการประกันภัยอุบัติเหตุและการประกันภัยสุขภาพ
5.2 วิชาการประกันภัยวิศวกรรม
5.3 วิชาการประกันภัยความรับผิด
5.4 วิชาการประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
https://drive.google.com/file/d/0B7oZreVqBX8YUDcxSWtjRlViNWc/view?usp=sharing
๏ 6.ข้อสอบวิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการ
ประกันภัย
https://drive.google.com/file/d/0B7oZreVqBX8YQlpndGVueWVkb00/view?usp=sharing
๏ 7.ข้อสอบวิชาพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
https://drive.google.com/file/d/0B7oZreVqBX8YZXpobWVyd0R4VU0/view?usp=sharing
๏ 8.ข้อสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ (ประกันวินาศภัย)
https://drive.google.com/file/d/0B7oZreVqBX8YSnBkaS1HcjI2UDA/view?usp=sharing
๏ เฉลยข้อสอบทั้ง 8 หมวด
https://drive.google.com/file/d/0B7oZreVqBX8YbjlfQ25vbV9UZ3c/view?usp=sharing
๏ ข้อสอบทั้งหมด ( โฟล์เดอร์ )
https://drive.google.com/folderview?id=0B7oZreVqBX8YZ045MjJ0VjBSZE0&usp=sharing